സെപ്തംബര്‍ 7 ന്റെ ദേശീയ പണിമുടക്ക്‌ വിജയിപ്പിക്കുക
ആഗസ്റ്റ്‌ 20 - പണിമുടക്ക്‌ നോട്ടിസ് നല്‍കുന്നു. എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ വിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ താലുക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രകടനം


www.Malayalamscrap.com

No comments: