വിദ്യാലയവാര്‍ത്തകള്‍

യുദ്ധവിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊടുമുണ്ട ജി. യു. പി. സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍
സ്നേഹദീപം തെളിയിക്കുന്നു