മാനുവല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്

താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ളിക്കി കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം സ്പോര്‍ട്സ് സയന്‍സ് ഫെയര്‍ എന്നിവയുടെ മാനുവല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കെ എസ് ടി എ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.
വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് സ്കൂള്‍മുറ്റത്തെ പ്രധാന വെബ് വഴികളില്‍...