സ്റ്റാഫ്ഫിക്സേഷന്‍UID അടിസ്ഥാനമാക്കി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തി സ്റ്റാഫ്ഫിക്സേഷന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി.

No comments: