പരീക്ഷാസമയം


2012 വര്‍ഷത്തെ പത്താംക്ലാസ്സ് മോഡല്‍പരീക്ഷയുടെ പരീക്ഷാസമയക്രമം സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി. താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി പ്രസ്തുത പേജിലെത്താം.

No comments: