പാലക്കാട് ഡി ഡി മാര്‍ച്ച് ജൂലായ് 3

വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് കെ എ സ് ടി എ പാലക്കാട് ഡി ഡി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ച്

ധര്‍ണ്ണയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍
ധര്‍ണ്ണ കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍
 ശ്രീധരന്‍ മാസ്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
No comments: